Handelsbetingelser-B2B

UVC Danmark Salgs- og leveringsbetingelser B2B

Definitioner

 1. Betingelser betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

  2. UVC Danmark betyder UVC Danmark.

  3. Kunde betyder de erhvervsdrivende, som benytter UVC Danmark som leverandør.

 

Bestilling, priser og betaling

 1. UVC Danmark er ikke forpligtet til at acceptere ordrer og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise ordrer, herunder men ikke begrænset til de årsager, der er oplistet i pkt. 22. Der er først indgået en bindende aftale med UVC Danmark, når Kunden har modtaget en bekræftelse/faktura fra UVC Danmark.

  5. Prisen for de specifikke varer fremgår af den bekræftelse, Kunden modtager fra UVC Danmark. Annoncerede priser er angivet eksklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår.

  6. UVC Danmark er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af en bestemt vare.

  7. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, Kunden har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er UVC Danmark berettiget til at ændre prisen med omgående virkning. UVC Danmark underretter hurtigst muligt Kunden herom.

  8. Betaling kan ske via bankoverførsel samt med de anviste kredit- og betalingskort. 

  9. UVC Danmark er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

  10. For varer, der købes på kredit, skal betaling ske senest på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. UVC Danmark er berettiget til at udveksle oplysninger med relevante kreditoplysningsbureauer. Såfremt der anmodes om kredit, er UVC Danmark ligeledes berettiget til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, samt til at validere oplysninger om leverings adresse, kreditkortindehaver mv.
   
 2. Efter forfald forrentes UVC Danmarks krav med 4% pr. måned. Kunden kan ikke modregne i UVC Danmarks betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden for betaling ved forfald.

 

Levering og ejendomsforbehold


 1. Levering: Levering aftales specifikt i forbindelse med bestilling af varerne. Hvis Kunden ønsker ændring af det, kan UVC Danmark dog sørge for transport for Kundens regning til en adresse i Danmark. Varerne er klar til levering den dato, der er oplyst af UVC Danmark, og Kunden er forpligtet til at være klar til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, har UVC Danmark ligeledes ret til at levere før det anførte tidspunkt. I så fald skal UVC Danmark orientere Kunden i god tid før den forventede tidligere levering.

  13. Såfremt Kunden ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er UVC Danmark berettiget til at opbevare varerne for Kundens regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af kunden.

  14. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.

  15. Uanset pkt.15 er UVC Danmark berettigede til at levere senere end det aftalte tidspunkt i tilfælde af:
 1. Force majeure
 2. Forsinkelse, som skyldes UVC Danmarks leverandører, transportører eller øvrige tredjemand
 3. Usædvanligt vejrlig
 4. Arbejdskonflikter uanset årsag
 5. Offentlige påbud eller forbud, som UVC Danmark ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse

 1. UVC Danmark bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted, således at UVC Danmark er berettiget til at tilbagetage varer, hvis betalingen ikke sker.

 

Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

 1. Når UVC Danmark har udstedt en bekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordrer ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt af UVC Danmark.

  19. Kunden skal straks ved modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

  20. Hvis der opdages fejl eller mangler i forbindelse med undersøgelsen i punkt 20, som ønskes påberåbt, skal det straks og senest 7 dage fra modtagelsen meddeles skriftligt til UVC Danmark. Hvis fejl eller mangler, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke meddeles skriftligt til UVC Danmark indenfor denne frist, kan de ikke senere gøres gældende.

  21. UVC Danmark forbeholder sig retten til selv at vurdere og afgøre, hvordan en fejl eller mangel skal afhjælpes.

  22. UVC Danmark har ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning såfremt, men ikke begrænset:
 1. Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt
 2. Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for UVC Danmark
 3. Kunden er insolvent
 4. Kunden væsentligt har misligholdt aftalen
 5. En købspris er fejlagtigt angivet
 6. Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed
 7. Købet er foretaget med videresalg for øje

 

 1. Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre eller dele av ordren, hvis produktet er udsolgt. I tilfældet af at der er udsolgt, vil du besked om dette, og eventuelt samtidig få information om, hvad vi kan tilbyde i stedet. Du vil få muligheden for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer, vi angiver i forhold til din bestilling, eller annullere bestillingen. Endvidere tages der forbehold for annullering af ordrer, der er beregnet til videresalg.
 2. Hvis en vare er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og aldrig mod UVC Danmark.

  25. Der ydes 1 års reklamationsret. Såfremt Kunden ønsker at udnytte reklamationsretten, skal Kunden skriftligt reklamere straks efter, at Kunden er eller burde være blevet bekendt med fejlen, og senest inden 1 år efter levering. Der ydes ikke garanti på sliddele/forbrugsdele, så som lys kilde, filter mv.
   

Ansvar

 1. UVC Danmark påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som UVC Danmark har ydet i forbindelse med køb af varer fra UVC Danmark.

  27. UVC Danmark fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.

  28. UVC Danmarks ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

  29. UVC Danmark er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for UVC Danmarks kontrol, og som UVC Danmark ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Produktansvar

 1. UVC Danmark er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

  31. Hvis UVC Danmark måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til at skadesløsholdelse UVC Danmark for det ansvar, som UVC Danmark måtte blive pålagt, og som er videregående end UVC Danmark ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler et eventuelt produktansvarserstatningskrav mod UVC Danmark fra tredjemand i anledning af varer leveret af UVC Danmark via Kunden til tredjemand.

  32. UVC Danmarks produktansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen for UVC Danmarks produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

 

Underleverandører

 1. UVC Danmark er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. UVC Danmark vedbliver dog at være ansvarlige i henhold til aftalen med Kunden med mindre andet specifikt aftales.

 

Ændringer

 1. UVC Danmark forbeholder sig ret til løbende at ændre i Betingelserne. Den seneste version af Betingelserne er dog altid tilgængelig på https://www.UVC Danmark.dk/B2B-handelsbetingelser/

  35. Betingelserne kan til enhver tid fraviges helt eller delvist i aftalen mellem UVC Danmark og Kunden.

Lovvalg og værneting

 1. Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og Københavns Byret skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

 

Kontakt oplysninger:

 1. UVC Danmark (CVR- nr.: 39960125), Poppelvej 6, 2., 9000 Aalborg, Danmark. Telefonnummer: 93888945.

 

 

 

Vi tager forbehold for tryk- og korrekturfejl samt afgifts- og prisændringer.